fbpx

Các đơn vị thử nghiệm sản phẩm BiOWiSH trong xử lý nước ao nuôi và trộn vào thức ăn cho tôm đều ghi nhận kết quả rất tốt trong việc nâng cao sản lượng và kiểm soát nguy cơ nhiễm bệnh trên tôm

Gia đình chị Đặng Thị Dịu ở Móng Cái – Quảng Ninh

NỘI DUNG AO  TÔM ĐỐI CHỨNG

( Nuôi theo cách của gia đình)

Diện tích = 0,6 hecta

 AO  TÔM SỬ DỤNG BIOWISH 3PS
AO 1= 0,9 Hecta AO 2= 0,7 Hecta
Số lượng Tôm mỗi ao (con) 150.000 300.000 200.000
Mật độ/ m2 ao (con) 25 34 28
Sau 40 ngày nuôi Tôm bị bệnh Tôm khỏe mạnh Tôm khỏe mạnh
Sau 78 ngày nuôi Thất thu 58 con/ kg 55 con/kg
Tiền giống ban đầu 9 triệu đồng 18 triệu đồng 12 triệu đồng
Tôm thu hoạch lúc 78 ngày nuôi Thất thu 5000 kg 3000kg
Thức ăn đến 78 ngày nuôi   8.000 kg

Công ty Thanh Hương – Quảng Bình

NỘI DUNG AO  TÔM ĐỐI CHỨNG  AO  TÔM SỬ DỤNG BIOWISH
3.600 m2 3.600 m2
Mật độ/ m2 ao (con) 250 250
Sau 20 ngày nuôi Tôm bị bệnh (chết 40%) Tôm khỏe mạnh
Tỷ lệ chết đến cuối kỳ 49,5 % 4%
Mật độ sau 30 ngày nuôi 150 245
Số ngày nuôi 128 ngày 125 ngày
Năng suất lúc thu hoạch 6,5 tấn 9,9 tấn
FCR 1,5 1,51

Tôm sử dụng BiOWiSH® nhà chú Sáu Ngoãn – Bạc Liêu

Thử nghiệm Hội chứng tôm chết sớm của đại học UAZ, Mỹ

Kết quả: Tất cả các bể nuôi được kiểm số lượng lờ đờ và chết hàng ngày. Những cá thể lờ đờ được cố định để xác định mức độ nhiễm bằng mô học. Nghiên cứu này đã được tiến hành trong 10 ngày, và đếm các cá thể tôm sống sót sau cảm nhiễm.